Privacy policy

Wij hechten bij Coaching for Heroes veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 
Deze privacyverklaring geldt voor de firma Coaching for Heroes en de bevoegde personen werkende binnen Coaching for Heroes, met maatschappelijke zetel te Raphaël de Mercatellisstraat 6, 8460 Oudenburg en met ondernemingsnummer VN 0745 660 972.
 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coaching for Heroes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 
Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens op onze website?
 
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:  
    

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 
ALGEMEEN

WEBSITE

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wijziging privacyverklaring
Coaching for Heroes kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.
Vragen hierover kan je mailen naar info@coachingforheroes.be

Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.  Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring
Coaching for Heroes kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.  Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.